Latest Entries »

مصاحبه

Advertisements

 

مقایسه

قبر ملک عبدالله ، شاه عربستان

مقبره چند هزار میلیارد تومانی خمینی بنیانگدار جمهوری اسلامی ! ؟

 


2015-01-24 09.53

 

 

2015-01-04 02.18 2015-01-13 12.49 2015-01-13 12.51 2015-01-13 12.54.19 2015-01-13 12.55.24 2015-01-13 12.56 2015-01-13 12.58 2015-01-13 12.59 2015-01-13 12 2015-01-13 13.01 2015-01-13 13.02 2015-01-13 13.03 2015-01-13 13.04 2015-01-13 13.15 2015-01-13 13.16 2015-01-13 13.17 2015-01-13 13.18 2015-01-13 13.19 2015-01-13 13.20 2015-01-13 13.21 2015-01-13 13.22 2015-01-13 13.23.53 2015-01-13 13.23 2015-01-13 13.24 2015-01-13 13.25 2015-01-13 13.26 1551558_232656886916917_2032378989_n

گناهکار بودن محمد2 1111پدر و مادر غیر مسلمانتهمت به زنان نپذیرفتن اسلام

هیچ فکرش رو کردین!

1150993_10151857177910309_1703978602_n

ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺎﺭﺍﺿﯿﻨﺪ :


ﺩﺭ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻧﺎﺭﺍﺿﯿﻨﺪ …
ﺩﺭ ﻣﺼﺮ ﻧﺎﺭﺍﺿﯿﻨﺪ …
ﺩﺭ ﻟﯿﺒﯽ ﻧﺎﺭﺍﺿﯿﻨﺪ …
ﺩﺭ ﻣﺮﺍﮐﺶ ﻧﺎﺭﺍﺿﯿﻨﺪ ……
ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻧﺎﺭﺍﺿﯿﻨﺪ …
ﺩﺭ ﻋﺮﺍﻕ ﻧﺎﺭﺍﺿﯿﻨﺪ …
ﺩﺭ ﯾﻤﻦ ﻧﺎﺭﺍﺿﯿﻨﺪ …
ﺩﺭ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﻧﺎﺭﺍﺿﯿﻨﺪ …
ﺩﺭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻧﺎﺭﺍﺿﯿﻨﺪ …
ﺩﺭ ﺳﻮﺭﯾﻪ ﻧﺎﺭﺍﺿﯿﻨﺪ …
ﺩﺭ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻧﺎﺭﺍﺿﯿﻨﺪ …
ﺩﺭ ﺍﻧﺪﻭﻧﺰﯼ ﻧﺎ ﺭﺍﺿﯿﻨﺪ …

ﭘﺲ ﺩﺭ ﮐﺠﺎ ﺭﺍﺿﯿﻨﺪ؟

ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺭﺍﺿﯿﻨﺪ …
ﺩﺭ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺭﺍﺿﯿﻨﺪ …
ﺩﺭ ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ ﺭﺍﺿﯿﻨﺪ …
ﺩﺭ ﺍﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺭﺍﺿﯿﻨﺪ …
ﺩﺭ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺭﺍﺿﯿﻨﺪ …
ﺩﺭ ﺳﻮﺋﺪ ﺭﺍﺿﯿﻨﺪ …
ﺩﺭ ﻧﺮﻭﮊ ﺭﺍﺿﯿﻨﺪ …
ﺩﺭ ﺩﺍﻧﻤﺎﺭﮎ ﺭﺍﺿﯿﻨﺪ …
ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﯿﺎ ﺭﺍﺿﯿﻨﺪ …
ﺩﺭ ﻫﻠﻨﺪ ﺭﺍﺿﯿﻨﺪ …


ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﮐﺸﻮﺭ ﻫﺎﯼ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ
ﺭﺍﺿﯿﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﮐﺸﻮﺭ ﻫﺎﯼ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ
ﻧﺎﺭﺍﺿﯽ …


ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻋﺪﻡ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﺧﻮﺩ ﻣﻘﺼﺮ ﻣﯽ
ﺩﺍﻧﻨﺪ؟


ﺍﺳﻼﻡ؟ ﻧﻪ …


ﺭﻫﺒﺮﺍﻧﺸﺎﻥ؟ ﻧﻪ …


ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ؟ ﻧﻪ …


ﻭﺟﺎﻟﺐ ﺍﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﺭﺍﺿﯿﻨﺪ
ﻣﻘﺼﺮ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻨﺪ ﻭ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺁﻥ ﮐﺸﻮﺭ ﻫﺎ ﺭﺍ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺒﯿﻪ ﮐﺸﻮﺭﯼ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ
ﻧﺎﺭﺍﺿﯽ ﺑﻮﺩﻧﺪ

ریشه بیچارگی کجاست؟

آیا شر و مصیبت از طرف شیطان است (سوره 38 آیه 41) ؟ از خود ماست (سوره 4 آیه 79) ؟ یا از طرف الله (سوره 4 آیه 78) ؟

چه کسی زیان گناهان را خواهد دید؟

قرآن میگوید هر کسی مسئولیت گناهان خود را بر عهده دارد (سوره 17 آیه 13-15، سوره 53 آیه 38-42)، اما قرآن یهودیان زمان محمد را برای گناهیی که اجدادشان 2000 سال پیش با ستایش گوساله طلاعی کرده اند محکوم میکند.

آیا الله میتوانست یک فرزند داشته باشد؟

سوره (39 آیه 4) تایید میکند و (سوره 6 آیه 101) احتمال این کار را رد میکند.

ازدواج با زنان فرزندخوانده؟

مسلمانان میتوانند با زنان فرزندخوانده هایشان که از فرزندخوانده هایشان طلاق گرفته اند ازدواج کنند (سوره 33 آیه 37) اما مسلمانان نمیتوانند پسری را به پسرخواندگی بگیرند (سوره 33 آیه 4-5).

چه کسی مردم را فریب میدهد؟ الله یا شیطان؟

با توجه به سوره 4 آیه 119 و 120، شیطان (رانده شده) کسی است که امیال باطل و گمراهی را باعث میشود (همچنین رجوع کنید به سوره 15 آیه 42)، اما در سوره 16 آیه 93، الله میگوید که خود بندگان را گمراه میکند (همچنین رجوع کنید به سوره 4 آیه 78).

سوره 4 آیه 119، 120:

و البته گمراهشان میکنم و آرزوهای باطل در دلشان می افکنم و به آنان فرمان میدهم تا گوشهای چهارپایان را بشکافند. و به آنان فرمان میدهم تا خلقت الله را دگرگون سازند. و هرکس که به جای الله شیطان را به دوستی برگزیند زیانی آشکار کرده. به آنها وعده میدهد و به آرزوشان می افکند و شیطان آنان را جزبه فریب وعده ندهد.

سوره 16 آیه 93:

اگر الله میخواست، همه شما را یک امت کرده بود، ولی هر که را بخواهد گمراه میسازد و هرکه را که بخواهد هدایت میکند و از هر کاری که میکنید بازخواست میشوید.

عقیده قرآن در مورد پدر و مادر ناباور ( نامسلمان )  چیست؟

قرآن در مورد رفتار یک شخص با والدینی که خدایانی بجز الله را میپرستند اطلاعات متناقضی میدهد. در سوره 31 آیه 15 از مسلمان معتقد میخواهد که همنشینی با والدین را حتی اگر آنها در ناباوری اسرار ورزیدند حفظ کند، اما سوره 9 آیه 23 میگوید پدران و برادرانتان را در صورتی که معتقد نیستند همنشین و دوست خود خود قرار ندهید!

سوره 31 آیه 15

اگر آن دو به کوشش از تو بخواهند تا چیزی را که نمیدانی چیست با من شریک گردانی اطاعتشان مکن. در دنیا با آنها به وجهی پسندیده زندگی کن و خود، راه کسانی را که به درگاه من باز می گردند در پیش گیر. بازگشت همه شما به سوی من است و من از کارهایی که میکرده اید آگاهتان میکنم.

سوره 9 آیه 23

ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر پدرانتان و برادرانتان دوست دارند که کفر را به جای ایمان برگزینند، آنها را به دوستی مگیرید و هرکس از شما دوستشان بدارد از ستمکاران خواهد بود.

 

البته مشخص است که این دو آیه در زمانها و در زمینه های مختلفی آورده شده اند. ممکن است اسلامگرایان شبهه وارد کنند که سوره 9 آیه 23 تنها در زمینه و زمان خصومت آورده شده است نه در هیچ موقعیت دیگری. اگر چنین شبهه ای وارد شود سپس باید ما خصومت را تعریف کنیم و نباید فراموش کنیم که بسیاری از آیات قرآن از شرایط نوسانی بین باورمندان و ناباوران سخن میگوید. از آنجا که نه تمامی سوره های قرآن و نه حتی آیات درون یک سوره با توجه به مفادشان مرتب شده اند و تمامی قرآن همینگونه سازمان نیافته است، موقعیت و زمینه های این آیات را به دشواری میتوان دریافت. اما جالب است که سوره 31 آیه 15 نیز همانند سوره 9 آیه 23 در زمینه و مفاد حمله به ناباوران آمده است. به عبارت «و ان جاهداک» در این آیه دقت کنید

خیر و شر از کجا ریشه میگیرند؟

در حالی که آیه ای میگوید هم خیر و هم شر از طرف الله می آیند، دقیقا در آیه بعدی میگوید تنها خیر از الله ریشه میگیرد.

سوره 4 آیه 78

هرجا که باشید ولو در حصارهای سخت استوار، مرگ شما را در میابد. و اگر خیری به آنها رسد میگویند از جانب الله بود و اگر شری به آنها رسد میگویند از جانب تو بود. بگو همه از جانب اللهست. چه بر سر این قوم آمده است که هیچ سخنی را نمیفهمند؟

سوره 4 آیه 79

هر خیری که به تو رسد از جانب اللهست و هر شری که به تو رسد از جانب خود تو است. تو را به رسالت به سوی مردم فرستادیم و الله به شهادت کافی است.

 

بسیار جالب است که در انتهای آیه اول میگوید چه بر سر این قوم آمده است که هیچ سخن را نمیفهمد. آیا واقعا میتوان این کلام متناقض را فهمید؟ بالاخره خوب و بد هردو از طرف الله هستند یا نه؟

زنان و مردان ازلحاظ مادي ومعنوي باهم برابرند

اسيرکرد وبه مدينه اورد زنانشان را به فروش رسانيد ومردانشان را به بردگي وغلامي اعراب گماشت سفينه الاخبار ومدينه الاحکام والاثار نوشته حاج شيخ عباس قمي ص 164

ودرسوره نساايه34مي گويد مردان فرمانروا برزنانند ومردان را بر زنان برتري داده واجازه به کتک زدن زن مي دهد

ودربقره ايه 222مي گويد زنان کشتزار شمايند هرزمان واز هرکجا که خواستيد به کشتزار خود وارد شويد,

آیا مسیح در جهنم خواهد سوخت؟

مسیح به سوی الله برخاسته است (سوره 4 آیه 158)، در کنار او قرار گرفته است (سوره 3 آیه 45) اما با توجه به اینکه میلیونها مسیحی خدا را میپرستند، قرآن میگوید تمام آنهایی که در کنار الله کسی را میپرستند به اضافه کسی که مورد پرستش قرار میگیرد در جهنم خواهد سوخت (سوره 21 آیه 98).

درسوره فصلت ايات هشت تا دوازده مي گويد دااسمانها وزمين را در هشت روز افريده ودر سوره ق ايه 36 اسمانها وزمين درشش روز

حج ايه 65واسمان رامي گيرد که برروي زمين نيفتد چه باورکورکانه اي اسمان جسم درنظرگرفته شده

 

سوره بقره ( 283 ) آنچه در آسمانها و زمين است همه ملک خداست و اگر آنچه در دل داريد آشکار و يا مخفي کنيد همه را خدا در محاسبه شما خواهد آورد، آن گاه هر که را خواهد ببخشد و هر که را خواهد عذاب کند، و خدا بر هر چيز تواناست. ( 284 ) اين رسول به آنچه خدا بر او نازل کرده ايمان آورده و مؤمنان نيز همه به خدا و فرشتگان خدا و کتب و پيغمبران خدا ايمان آوردند (و گفتند) ما ميان هيچ يک از پيغمبران خدا فرق نگذاريم، و (همه يک زبان و يک دل) اظهار کردند که ما (فرمان خدا را) شنيده و اطاعت کرديم، پروردگارا، ما آمرزش تو را خواهيم و (مي‌دانيم) بازگشت همه به سوي توست. ( 285  (

و با کافران بجنگيد تا فتنه اى برجاى نماند و دين ( حاکميّت ) يکسره از آنِ خدا باشد . پس اگر از جنگ باز ايستادند و تن به سازش دادند ، خدا حکم خود را درباره آنان اعلام خواهد کرد ، چرا که او به آنچه مى کنند بينا است . ﴿الأنفال: ٣٩﴾

سوره توبه 29(بکشيد کساني را از اهل کتاب که به خدا وقيامت ايمان نمي اورند وحرام خدا را حرام نمي دانند ودين حق را نمي پزيرند

سوره نساء ( 70 ) اي اهل ايمان سلاح جنگ برگيريد و آن‌گاه دسته دسته يا همه يک‌باره متّفق (براي جهاد) بيرون رويد.

 سوره بقره (190) و هر کجا مشرکان را يافتيد به قتل رسانيد و آنان را از همان وطن که شما را آواره کردند برانيد، و فتنه‌گري (آنان) سخت‌تر و فسادش بيشتر از جنگ و کشتار است، و در مسجد الحرام با آنها جنگ مکنيد مگر آنکه پيشدستي کنند، در اين صورت رواست که در حرم آنها را به قتل برسانيد، چنين است کيفر کافران. ( 191  (

سوره توبه ( 4 ) پس چون ماههاي حرام (ذيقعده، ذيحجه، محرم و رجب که مدت امان است) درگذشت آن‌گاه مشرکان را هر جا يابيد به قتل برسانيد و آنها را دستگير و محاصره کنيد و هر سو در کمين آنها باشيد، چنانچه توبه کرده و نماز به پا داشتند و زکات دادند پس از آنها دست بداريد، که خداوند بسيار آمرزنده و مهربان است. ( 5 (

سوره توبه ( 28 ) (اي اهل ايمان) با هر که از اهل کتاب (يهود و نصاري) که ايمان به خدا و روز قيامت نياورده و آنچه را خدا و رسولش حرام کرده حرام نمي‌دانند و به دين حق (و آيين اسلام) نمي‌گروند قتال و کارزار کنيد تا آن‌گاه که با دست خود با ذلت و تواضع جزيه دهند. ( 29 (

سوره محمد( 3 ) شما مؤمنان چون (در ميدان جنگ) با کافران رو به رو شويد بايد (شجاعانه) آنها را گردن زنيد تا آن گاه که از خونريزي بسيار دشمن را از پا در آورديد پس از آن، اسيران جنگ را محکم به بند کشيد که بعدا يا بر آنها منّت نهيد (و آنها را آزاد گردانيد) يا فدا گيريد تا در نتيجه جنگ سختيهاي خود را فروگذارد. اين حکم فعلي است، و اگر خدا بخواهد خود از کافران انتقام مي‌کشد (و همه را بي زحمت جنگ شما هلاک مي‌کند) و ليکن (با اين جنگ کفر و ايمان) مي‌خواهد شما را به يکديگر امتحان کند، و آنان که در راه خدا کشته شدند خدا هرگز اعمالشان را ضايع نگرداند. ( 4(

 فیلمی از داخل  و بیرون خانه ی کعبه، خانه‌ای که می‌گویند خانه‌‌ی خدائی است به نام الله؛ خدائی که تنها قدرتمندان می‌توانند به درون خانه‌ی او بروند.
کسانیکه در این فیلم مشاهده می‌نمائید، شاهزادگان سعودی هستند.
برای ساختن قندیل‌هائی که در این فیلم دیده می‌شوند از بهترین کریستالهای جهان استفاده شده و ارزششان به ملیون‌ها دلار می‌رسد،.
 مقدار طلای بکار گرفته شده جهت ساخت دو دروازه‌ی آن در حدود 280 کیلو گرم با خلوص 99/99 می‌باشد(1).
همانگونه که مشاهده می‌شود این خانه دارای 3 ستون می‌باشد که  از بهترین چوبها با تزئینهائی بسیار زیبا از طلا قرار ساخته شده‌اند.
این همان خانه‌ای است که روزانه چند صدملیون به سوی آن خم و راست می‌شوند.
برای بررسی و شناخت ابعاد گوناگون این خانه و خدائی به نام الله، اینجا را کلیک کنید.

عکس هائی از خانه ی خدائی به نام الله !

مکانی که ادعا می گردد جای پای ابراهیم است

مکانی که ادعا می گردد جای پای ابراهیم است

عکسی تاریخی از کعبه در سال 1880 میلادی

عکسی تاریخی از کعبه در سال 1880 میلادی

 خدا خانه اش را اسیر سیل کرده!

عکسی از این خانه در سال 1941 که سیل تا حجرالاسود بالا آمده: 

خدا خانه اش را اسیر سیل کرده! عکسی از این خانه در سال 1941 که سیل تا حجرالاسود بالا آمده:

ساختن لباس برای خانه ی خدا با سیمهائی از طلا بعنوان نخ و ابریشم خالص:ساختن لباس برای خانه ی خدا با سیمهائی از طلا بعنوان نخ و ابریشم خالص:

ساختن لباس برای خانه ی خدا با سیمهائی از طلا بعنوان نخ و ابریشم خالص:

ساختن لباس برای خانه ی خدا با سیمهائی از طلا بعنوان نخ و ابریشم خالص:

ساختن لباس برای خانه ی خدا با سیمهائی از طلا بعنوان نخ و ابریشم خالص:

ساختن لباس برای خانه ی خدا با سیمهائی از طلا بعنوان نخ و ابریشم خالص:

تعویض لباس خانه ی خدا:

تعویض لباس خانه ی خدا:

 در سال 1417 هجری قمری، ملک فهد بن عبدالعزیز آل سعود تصمیم گرفت که این خانه را تعمیر نماید، زیرا تقریبا در حال خراب شدن بود:

در سال 1417 هجری قمری، ملک فهد بن عبدالعزیز آل سعود تصمیم گرفت که این خانه را تعمیر نماید، زیرا تقریبا در حال خراب شدن بود:

در سال 1417 هجری قمری، ملک فهد بن عبدالعزیز آل سعود تصمیم گرفت که این خانه را تعمیر نماید، زیرا تقریبا در حال خراب شدن بود:

در سال 1417 هجری قمری، ملک فهد بن عبدالعزیز آل سعود تصمیم گرفت که این خانه را تعمیر نماید، زیرا تقریبا در حال خراب شدن بود:

در سال 1417 هجری قمری، ملک فهد بن عبدالعزیز آل سعود تصمیم گرفت که این خانه را تعمیر نماید، زیرا تقریبا در حال خراب شدن بود:

بنابراین تصمیم گرفته شد که این خانه بصورت اساسی تعمیر شود، این کار 4 ماه وقت گرفت:

بنابراین تصمیم گرفته شد که این خانه بصورت اساسی تعمیر شود، این کار 4 ماه وقت گرفت:

بنابراین تصمیم گرفته شد که این خانه بصورت اساسی تعمیر شود، این کار 4 ماه وقت گرفت:

بنابراین تصمیم گرفته شد که این خانه بصورت اساسی تعمیر شود، این کار 4 ماه وقت گرفت:

بنابراین تصمیم گرفته شد که این خانه بصورت اساسی تعمیر شود، این کار 4 ماه وقت گرفت:

بنابراین تصمیم گرفته شد که این خانه بصورت اساسی تعمیر شود، این کار 4 ماه وقت گرفت:

بنابراین تصمیم گرفته شد که این خانه بصورت اساسی تعمیر شود، این کار 4 ماه وقت گرفت:

 

 

 

 

باور کنید بت پرستی بت پرستی است شاخ و دم هم نداره!

باور کنید بت پرستی بت پرستی است شاخ ودم هم نداره!

صدور جواز زنا و تجاوز جنسی به زنان شوهردار در قرآن

در آیه‌یِ ۲۴ از سوره‌یِ النساء، قرآن تجاوز جنسی و زنا با دسته‌ای خاصّ از زنانِ شوهردار را برای مسلمانان مجاز شمرده است:

از میان زنان، آنان که شوهردار هستند [بر شما حرام شده‌اند]، مگر کسی از آنان که دستِ-راست‌ِتان مالک شده است. (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ)

بیان این آیه کاملاً واضح و شفاف است. عبارتِ «إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ» (= ”مگر آن‌چه دستِ-راست‌ِتان مالک شده است“)، با توجه به ماقبل خودش، یعنی عبارتِ «وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء» (= ”… و زنانِ شوهردار“)، به‌روشنی این معنا را می‌رساند که یک مردِ مسلمان شرعاً مجاز است زنانِ شوهرداری‌ را تصاحب نموده، و با آن‌ها رابطه‌یِ جنسی برقرار نماید. این‌که یک ”مؤمن“ تحتِ چه شرایطی می‌تواند زنِ شوهرداری را به تملک خود درآورد، در خودِ متن آیه توضیح داده نشده است. با این وجود، به‌وضوح بعید است که اشاره‌یِ این آیه به زنانِ شوهردارِ مسلمان باشد. طبیعتاً، اشاره‌یِ این آیه به زنانِ شوهرداری است که از میان جماعت‌های کفّار به چنگ مسلمانان می‌افتند؛ به‌طور مشخّص، از میانِ کافرانی که با حکومتِ اسلام عقدِ ذمّه نبسته‌اند و/یا دست از مخالفت با اسلام برنمی‌دارند. [1] در واقع، برطبق این آیه، در شرع اسلام، همان‌طور که حجت‌السلام قرائتی به‌درستی بیان داشته است، «اسارت براى زنان كافر، به منزله‏ى طلاق آنان از شوهران[شان] است.» (رک. تفسیر نور، ذیل این آیه)

می‌دانیم که مردان مسلمان، برپایه‌یِ شرع اسلام، این اجازه را دارند تا — علاوه بر زنانی که با آنان شرعاً ازدواج نموده‌اند — زنانِ دیگری را نیز (به‌عنوان برده) مالک شده و آن‌ها را موردِ استفاده‌یِ جنسی قرار دهند. قرآن، این بردگانِ جنسی (sex-slaves) را ”ملک یمین“ـِ مؤمنان خوانده است (مثلاً، رک. آیاتِ ۵-۶ از سوره‌ی المؤمنون). [2] بر مبنای آیه‌یِ ۲۴ از سوره‌یِ النساء نیز، مؤمنان می‌توانند زنانِ شوهرداری را خریداری نموده یا به غنیمت بگیرند، و با آن‌ها — تحتِ عنوانِ ”ملک یمین“ خود — آمیزش جنسی کنند. توجّه شود که برطبق بیان روشن این آیه، چنین زن شوهرداری بخشی از دارایی‌های مؤمنی که او را مالک شده به‌شمار می‌آید. طبیعتاً، این مؤمن شرعاً مجاز است تا او را –حتّی در صورتی که شوهرش هنوز زنده باشد (مثلاً در اسارت سپاه اسلام، یا در میان قوم خودش، باشد)– وسیله‌ای برای ارضاء نیازهای جنسی خویش قرار دهد. (چراکه در غیراین‌صورت، استثنا شدن این زنان از میانِ «الْمُحْصَنَات مِنَ النِّسَاء» در این آیه دیگر معنایِ معقول نمی‌یابد.) [3]

شأنِ نزولی که برای این آیه روایت شده است نیز، مؤیّد همین معناست. در ورژن خلاصه‌شده‌یِتفسیر ابن‌کثیر (که توسط جمعی از متخصصان اسلامی تهیه شده و تمام روایات و گزارشات ضعیف یا اسرائیلیات، به تشخیص آنان، از متن حذف شده‌اند)، در این رابطه چنین آمده است:

امام أحمد نقل نموده است که أبو سعيد الخدري روایت نموده است: «ما تعدادی از زنانِ منطقه‌یِ أوطاس را که شوهردار بودند، اسیر نموده بودیم. ما از همخوابگی با آنان کراهت داشتیم، چون‌که آنان شوهردار بودند. پس مسأله را به پیش رسول الله بردیم و این آیه نازل شد.» [4]و[5]

(البته، در سنن ابوداود این‌طور روایت شده است که اصحاب پیامبر از سکس با زنان ”در حضور شوهران‌ِشان“ شرم داشتند. [6])

از شأن نزولی که در این منبع بسیار معتبر تفسیر روایت شده، روشن است که این آیه به‌اصطلاح نازل شده تا این حق را به مسلمانان بدهد که حتّی به زنان شوهردار دشمن نیز دست‌درازی کنند. کلاً، این‌که دست‌درازی به یک زنِ شوهردار عملی اساساً غیرانسانی و پلید می‌باشد، بایستی برایِ هر مردمی که اندکْ شناختی از اصول اخلاقی دارند، چون امری بدیهی باشد. بنابراین، هیچ بعید نیست که حتّی در میان یاران وفادار پیامبر مسلمانان نیز، افرادی یافت می‌شدند که از ارتکاب چنین عملی روی‌گردان باشند. آورنده‌یِ این آیه به‌روشنی در صدد آن بوده تا با شرعی جلوه دادن چنین اعمالی، عذابِ وجدانِ مسلمانانی را که آن‌ها را اعمالی نادرست و غیراخلاقی می‌دانند، برطرف سازد. [7]

طبیعتاً، از زنی که شوهرش، پدرش یا برادرش در حال جنگ با سپاهی باشند (یا توسط آن سپاه به قتل رسیده یا اسیر شده باشند)، بسیار بعید است که راضی به هم‌خوابگی با مردان آن سپاه باشد. واضح است که تصاحب کردن چنین زنی که در واقع یک انسان بی‌دفاع است و تعرض جنسی کردن به او، علاوه بر این‌که از مصادیق بارز بی‌عفتی و زناکاری است، یکی از پلیدترین جنایاتی است که بتوان مرتکب شد. همان‌طور که در این نوشتار نشان دادیم، این دقیقاً همان کاری است که قرآن اجازه‌یِ انجام آن را به مسلمانان بخشیده است. طبیعتاً، پس از صدور این جواز، افرادی از سپاهیان اسلام این کار را با آسودگی انجام می‌داده‌اند.

—————————————————–

پی نوشت:

[1] در شرع اسلام، کافر به کسی اطلاق می‌شود که حاضر به پذیرش اسلام، یا تسلیم در مقابل حاکمیت آن، نباشد. در شرع اسلام، کافر خونش مباح است، مگر این‌که موفق شود با حکومت اسلام عقد ذمه ببندد. برطبق احکام قرآن، حکومت اسلامی موظف است تا با جنگ‌افروزی و قتال، قلمرو اسلام را گسترش دهد و کافران را با زور شمشیر به اسلام آوردن یا تسلیم و ذلیلِ حکومت اسلام شدن، وادار سازد. برای توضیحاتِ بیشتر، این نوشتار را توصیه می‌کنیم: آیا در شرع اسلام جنگِ مذهبی تهاجمی نفی شده است؟

[2] در آیاتِ ۵-۶ از سوره‌ی المؤمنون چنین آمده است: «مردانی كه از برقرار نمودنِ رابطه جنسی اجتناب می‌کنند [در متن اصلی: «کسانی که براى فرج‌هاى خود نگه‌دارندگان هستند»]، مگر با همسرانِ خود، يا با آن‌چه دستِ-راست‌ِشان مالک شده است…» منظور از «آن‌چه دستِ-راست‌ِشان مالک شده است» (مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ) بردگانِ دختر یا زنی است که در تملک مردان مسلمان هستند. به این بردگان «کنیز» می‌گویند. پس، برطبق بیان این آیه، در شرع اسلام، کنیزان ”بردگانِ جنسی“ مردان مسلمان نیز می‌توانند باشند.

ابوالعلا مودودی، یکی از بهترین مفسّران معاصر قرآن، در تفسیرش ذیل این آیه، چنین می‌نویسد: «برقرار کردن رابطه‌یِ جنسی تنها با دو دسته از زنان مجاز شمرده شده است: (الف) همسران؛ (ب) زنانی که شرعاً/قانوناً جزء دارایی‌های مرد هستند که یعنی، کنیزان. پس، این آیه به‌وضوح این قانون را وضع نموده است که مرد، علاوه بر همسرانش، مجاز است تا با کنیزش نیز سکس داشته باشد. این مجاز بودن برپایه‌ی ازدواج نیست، بلکه برپایه‌ی ”تملک“ است. اگر پایه ازدواج بود، زنانِ برده نیز [در این آیه] در زمره‌ی همسران به‌شمار می‌آمدند و هیچ نیازی به نام بردن از آن‌ها به‌صورت جداگانه نبود.» [*]

در آیه‌یِ ۳۳ از سوره‌یِ النور نیز، مطلب جالبی بیان شده است: «وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ» –که ترجمه‌یِ دقیق آن چنین است: ”كنيزانتان را اگر عزم پاک‌دامنى دارند، به روسپی‌گری [= سکس با دیگران] وادار نكنيد تا متاع ناپایدارِ زندگی‌یِ دنیوی را بجویید. امّا، هر كس که آن‌ها را به این کار وادار كند، [بداند که] الله -بعد از این إكراهِ آن‌ها- غفور و رحیم می‌باشد.“

علی دشتی، در کتابِ ۲۳ سال (در بخش «قرآن از حيث لفظ»)، ذیل این آیه به نکته‌یِ جالبی اشاره نموده است: «واضح است كه قصد از جمله‌یِ ”فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ“ اين است كه خداوند بر كنيز و برده‌ای كه به امر مولای خود تن به زنا داده است، می‌بخشاید. ولی، ظاهر چنين است كه خداوند نسبت به مرتكبان اين عمل غفور و رحيم است. پس، [این] عبارت نارسا و به مقصود شريف پيغمبر وافی نيست.» آن‌چه از ظاهر این آیه برمی‌آید بایستی دقیقاً همانی باشد که علی دشتی اظهار داشت است. زیرا، مخاطب این آیه صاحبان این کنیزان هستند و طبیعتاً ”رحمت و مهربانی‌یِ الله“ چیزی است که برای یادآوری‌یِ آنان مطرح شده است. امّا، این حسن‌نیّتی که دشتی نسبت به پیامبر مسلمانان ابراز داشته پایه‌ی مستحکمی ندارد و هیچ بعید نیست که مقصودِ واقعی‌یِ آیه همان‌چه باشد که از ظاهر آن برمی‌آید؛ یعنی این‌که ”الله نسبت به کسانی که از راه وادار کردنِ زنان به سکس با مردان پول درمی‌آورند، غفور و رحیم می‌باشد.“

[*] The meaning of the Qur’ān, by Syed Abul ʻAla Maudoodi, Volume 8, © Islamic Publications, 1979, p. 10.

[3] اگر این حکم قرآنی را با آن‌چه در تورات در این‌باره آمده، قیاس کنیم، به نتایج جالبی می‌رسیم. در تورات در این رابطه چنین آمده است:

زمانی که به جنگ می‌روید و خداوندْ خدایتان دشمنانِ شما را به‌دست‌ شما تسلیم می‌کند و شما آن‌ها را به اسارت خود درمی‌آورید، چنان‌چه در میان اسیران، دختر زیبایی را ببینید و عاشق او بشوید، می‌توانید او را به زنی بگیرید. او را به خانه‌یِ خود بیاورید و بگذارید موهای سرش را کوتاه کند، ناخن‌هایش را بگیرد و لباس‌هایش را که هنگام اسیر شدن پوشیده بود، عوض کند. سپس، یک ماه تمام در خانه‌یِ شما در عزای پدر و مادرش بنشیند. بعد از آن، می‌توانید او را به زنی اختیار کنید. بعد، اگر از او راضی نبودید، نباید او را بفروشید یا مثل برده با او رفتار کنید، زیرا او را به زنی گرفته‌اید؛ پس، بگذارید، هرجا می‌خواهد برود.(تثنیه ۲۱ : ۱۰-۱۴) (ترجمه‌یِ تفسیری)

می‌بینیم که برمبنای این حکم، اگر زنی از زنان دشمن اسیر یهودیان می‌شد، آنان حقّ دست‌درازی جنسی به آنان را به‌عنوان برده‌ی جنسی خویش نداشتند و تنها حقّ داشتند با آنان ازدواج کنند و پس از ازدواج آن زنان آزاد به‌شمار می‌آمدند.

[4] Tafsir Ibn Kathir Juz’ 5 (Part 5): An-Nisaa 24 To An-Nisaa 147, by Muhammad Saed Abdul-Rahman, Copyright © Muhammad Saed Abdul-Rahman 2009, p. 24.

[5] در کتابِ أسباب نزول آیاتِ قرآن کریم (ترجمه‌یِ کتابِ لباب النقول قی أسباب النزول)، تألیفِ جلال الدین سیوطی، تحقیق عبدالرزاق المهدی، ترجمه‌یِ عبدالکریم ارشد، ذیل آیه‌یِ ۲۴ از سوره‌یِ النساء، چنین آمده است:

[6] Abu Dawud, Vol. 2, no. 2150, p. 577.
Sunan Abu Dawud: English Translation with Explanatory Notes by Prof. Ahmad Hasan, Sh. Muhammad Ashraf Publishers, Booksellers & Exporters :Lahore – Pakistan (1984).

[7] توجّه شود که هیچ نشانی از منسوخ بودن چنین احکامی در شرع اسلام دیده نمی‌شود. این آیه به‌وضوح زنانِ شوهردار مخالفان حاکمیت اسلام را اگر به چنگ اسلام بیفتند، بر مسلمین حلال شمرده است. وضوح معنا در این آیه چنان است که این معنا را نمی‌توان کتمان نمود. برخی اسلام‌گرایانِ به‌اصطلاح نواندیش مدعی شده‌اند که قرآن برخلاف آن‌چه توسط بدنه‌ی اصلی‌یِ اسلام همواره ادعا شده، وحی منزل از جانبِ پروردگار جهان نیست، بلکه ساخته‌ی ذهن پیامبر اسلام (که از منبعی الهی الهام گرفته بود) می‌باشد. آنان بر این مبنا این احکام را تنها ساخته و پرداخته‌یِ پیامبر مسلمانان (یا کسانی از نزدیکان او) می‌دانند نه احکام الهی‌یی برای هدایت بشر و لازم‌الإجرا.

توهین و فحاشی در قرآن

امیدوارم پس از مطالعه و بررسی؛ دوستان دست از این اندیشه ناقص که مدعی احترام به مفدسات اسلام می باشد دست شسته و بدانند چه در لفظ و چه در عمل و احکام قرآن همواره دگر اندیش را به باد توهین و تمسخر گرفته و دستور به نابود کردن وی داده.حال برای چنین آئینی چگونه میتوان احترام قائل شد؟ آئینی که در کنار توهین و فحاشی ؛ کشتار شما را هم بلامانع می داند.
– آنان (کافران) گستاخ , خشن , زنازاده و بی اصل و نسب هستند . (قرآن .سوره قلم . آیه  ۱۳)
– اف بر شما و بر آنچه غير از الله مى ‏پرستيد مگر نمى‏ انديشيد. (قرآن . سوره انبیاء . آیه 67)
توهین و فحاشی در قرآن
– چه شده که است از این پند اعراض می کنند؟ مانند خران وحشی که از شیر می گریزند. (قرآن .سوره مدثر. آیه ۴۹و50)

– بدترین جانوران نزد الله ، کسانی هستند که کافر شدند و ایمان هم نخواهند آورد.(قرآن . سوره انفال . آیه 55)
– کافران، مثل حیوانی است که کسی در گوش او آواز کند و او جز بانگی و آوازی نشنود اینان کرانند ، لالانند ، کورانند و هیچ در نمی یابند. (قرآن . سوره بقره . آیه  ۱۷۱)

– و به راستى بسيارى از جن و انس را براى جهنم آفريده ‏ايم، دلهايى دارند كه با آن در نمى‏ يابند و چشمهايى دارند كه با آن نمى ‏بينند و گوشهايى دارند كه با آن نمى ‏شنوند، آنان چون چهارپايانند، بلكه اينان گمراه ‏ترند، ايشان بى خبرند . (قرآن .سوره اعراف . آیه ۱۷۹)

توهین و فحاشی در قرآن
– خدا  کسانی را که ایمان آورده و نیکوکار شوند را وارد باغ هایی از بهشت می کند که نهرها از زیر درختانش جاری است و انانکه به راه کفر به شهوت رانی و شکم پرستی مانند چهار پایان پرداختند عاقبت منزل انها آتش دوزخ خواهد بود. (قرآن . سوره محمد . آیه 12)

– و همچون شتران مبتلا به بیماری عطش، از آن می آشامید. (قرآن .سوره واقعه. آیه  ۵۶)

– آیا گمان می بری بیشتر آنها می ‏شنوند یا می ‏فهمند؟ آنها فقط همچون چهارپایانند بلکه گمراه تر. (قرآن .سوره فرقان. آیه  ۴۴ )
– همانا بدترين جنبندگان نزد الله كران و لالان هستند آنهائی كه نمى ‏انديشند. (قرآن .سوره انفال . آیه  ۲2)
توهین و فحاشی در قرآن
– در دلهایشان مرضى است و الله بر مرضشان افزود و انها راست عذاب دردناکبدین سبب که دروغ می گویند. (قرآن . سوره بقره .آیه 10)

– و هنگامی که به آنان گفته شود: همانند (سایر) مردم ایمان بیاورید، می گویند: آیا همچون ابلهان ایمان بیاوریم؟! بدانید اینها همان ابلهانند ولی نمی دانند. (قرآن .سوره بقره. آیه  ۱۳)

– مثل كسانى حمالان تورات شدند آنگاه آن را حمل نکردند، مانند خرى است كه كتابهايى را برپشت مى‏ كشد؛ چه زشت است بیان آن گروهی كه نشانه ‌های الله را دروغ پنداشتند و الله گروه ستمگر را راهنمائی نمی ‌نماید. (قرآن .سوره جمعه. آیه  ۵)
توهین و فحاشی در قرآن
– به طور قطع از حال کسانی از شما، که در روز شنبه نافرمانی و گناه کردند، آگاه شده اید. ما به آنها گفتیم: به صورت بوزینه هایی طرد شده درآیید. (قرآن .سوره  بقره.  آیه  ۶۵)
– اى مؤمنان همانا مشركان نجس هستند، لذا نبايد پس از امسال ایشان به مسجدالحرام نزديك شوند، و اگر از تنگدستى مى‏ ترسيد، پس در آینده  نزدیک الله شما را از فضل خويش توانگر گرداند، كه الله داناى فرزانه است. (قرآن .سوره  توبه . آیه ۲8)

– بگو : آیا شما را از کسانی که در نزد الله کیفری بدتر از این دارند خبر، بدهم : کسانی که خدایشان لعنت کرده و بر آنها خشم گرفته و بعضی را بوزینه و خوک گردانیده است و خود بت پرستیده اند؟ اینان را بدترین جایگاه است و از راه راست گمگشته ترند. (قرآن . سوره مائده. آیه  ۶۰)

توهین و فحاشی در قرآن
– و اگر میخواستیم به آن آیات او را رفعت مقام می بخشیدیم، لیکن او به زمین (تن) فروماند و پیرو هوای نفس گردید، و در این صورت مثل و حکایت حال او به سگی ماند که اگر بر او حمله کنی و یا او را به حال خود واگذاری به عوعو زبان کشد. این است مثل مردمی که آیات ما را بعد از علم به آن تکذیب کردند. پس این حکایت بگو، باشد که به فکر آیند. (قرآن .سوره اعراف. آیه  ۱۷۶)

– و الله مثالي زده است: دو نفر را كه يكي از آن دو گنگ مادر زاد است و قادر بر هيچ كاري نيست و سر بار صاحبش می‌ باشد، او را به سراغ هر كاري بفرستد عمل خوبي انجام نمي‏دهد، آيا چنين انساني با كسي كه امر به عدل و داد مي ‏كند و بر راه راست قرار دارد مساوي است؟ (قرآن .سوره نحل. آیه  ۷۶)

توهین و فحاشی در قرآن
– حال اين دو گروه (مؤ منان و منكران) حال نابينا و كر و بينا و شنوا است آيا اين دو همانند يكديگرند؟ آيا فكر نمي‏كنيد؟ (قرآن .سوره هود. آیه  ۲۴)

– بگو من نميگويم خزائن الله نزد من است و من آگاه از غيب نيستم و به شما نمي ‏گويم من فرشته ‏ام ، من تنها از آنچه به من وحي مي‏شود پيروي مي ‏كنم ، بگو آيا نابينا و بينا مساويند؟ چرا فكر نميكنيد؟ (قرآن .سوره انعام . آیه ۵۰ )

توهین و فحاشی در قرآن
– نابينا و بينا هرگز مساوي نيستند. (قرآن .سوره فاطر. آیه  ۱۹)
– آيا كسي كه مي ‌داند آنچه از طرف پروردگارت بر تو (ای محمد) نازل شده حق است همانند كسي است كه نابيناست؟! تنها صاحبان انديشه متذكر مي‏شوند . (قرآن .سوره رعد. آیه  ۱۹)

– هرگز نابينا و بينا مساوي نيستند، همچنين كساني كه ايمان آورده و عمل صالح انجام داده ‏اند با بدكاران يكسان نخواهند بود، اما كمتر متذكر مي‏شويد. (قرآن . سوره غافر.  آیه ۵8)

خشونت در قرآن

1 – بکشید در راه خدا که خدا  به گفتار و کردار خلق شنوا و داناست. ( قرآن . سوره بقره . 244)
2 – شما ای اهل ایمان کافران را بکشید و با آنان کارزار کنید تا خدا آنان را بدست شما عذاب کند و خوار گرداند. (قرآن . سوره توبه . 14)

3 – آنان در دین شما تمسخر و طعن زنند ، آنان را بکشید  که انان را سوگند استواری نیست ، تا از ترس شمشیر از طعن زدن به اسلام بس کنند. ( قرآن . سوره توبه . 12)

خشونت در قرآن
4 – و مرد و زن دزد را به سزاى آنچه كرده‏ اند دستشان را به عنوان كيفرى از جانب خدا ببريد و خداوند توانا و حكيم است. (قرآن . سوره مائده . آیه 38)
5 –  دوست دارند همچنان که خود به راه کفر میروند شما نیز کافر شوید تا برابر گردید. پس با هیچ یک از آنان دوستی مکنید تا آنگاه که در راه خدا مهاجرت کنند. و اگر سر باز زدند در هرجا که آنها را بیابید بگیرید و بکشید و هیچ یک از آنها را به دوستی و یاری برمگزینید. (قرآن . سوره النساء . آیه 89)
6 – خدا جان و مال اهل ایمان را به بهای بهشت خریداری کرده ، آنها که در راه خدا جهاد کنند و دشمنان دین را به قتل رسانند و یا خود کشته شوند. (قرآن . سوره توبه . 111)
7 – ای اهل ایمان  هر که از اهل کتاب ( یهودی و نصاری ) که ایمان به خدا و روز قیامت نیاورده و آنچه را خدا و رسولش حرام کرده ، حرام نمیدانند بکشید تا آنگاه با ذلت تواضع به اسلام جزیه دهند. ( قرآن . سوره توبه .29)

خشونت در قرآن
8 – هرجا که آنها را بیابید بکشید و از آنجا که شما را رانده اند، برانیدشان، که فتنه از قتل بدتر است. و در مسجد الحرام با آنها مجنگید مگر آنکه با شما بجنگند. و چون با شما جنگیدند بکشیدشان که  این است پاداش کافران. (قرآن . سوره بقره . آیه 191 )

9 – و آنگاه را که پروردگارت به فرشتگان وحی کرد: من با شمایم. شما مومنان را به پایداری وادارید. من در دلهای کافران بیم خواهم افکند. بر گردنهایشان بزنید و انگشتانشان را قطع کنید. (قرآن . سوره الانفال . آیه 12)

10 – ای اهل ایمان با کافران از هر که به شما نزدیک تر است شروع کنید و انان را بکشید ، و باید کفار در شما درشتی و نیرومندی و قوت پایداری حس کنند و بدانید که خدا همیشه یار پرهیزکاران است. (قرآن . سوره توبه .آیه 123)
 11 – پس چون ماههاي حرام به سر آمد  آنگاه مشركان را هر جا يافتيد به قتل رسانيد. و آنها را دستگير و محاصره كنيد. و هر سو در كمين آنها باشيد. چنانچه توبه كردند و نماز به پاي داشتند و زكات دادند پس از آنها دست بداريد. كه خدا آمرزنده و مهربان است. (قرآن . سورهُ توبه . آیه 5)

12 – چون با کافران روبرو شديد، گردنشان را بزنید. و چون آنها را سخت فرو فکنديد، اسيرشان کنيد و سخت ببنديد. آنگاه يا به منت آزاد کنيد یا به فدیه. تا آنگاه که جنگ به پايان آيد. و اين است حکم خدا. و اگر خدا ميخواست از آنان انتقام ميگرفت، ولی خواست تا شمارا به یکدیگر بیازماید. و آنان که در راه خدا کشته شده اند اعمالشان را باطل نميکند. (قرآن . سوره محمد .آيه 4)

خشونت در قرآن

13 – اگر در راه خدا کشته شوید در آن جهان به رحمت و آمرزش خدا نائل شوید و ان بهتر از هر چیزیست که در حیات دنیا در حیات دنیا برای خود فراهم توان آورد.(قرآن . سوره  آل عمران. آیه 157)

14 – ای مؤمنان کافران را بکشید که در زمین فتنه و فساد دیگری نماند و آئین همه دین خدا گردد. (قرآن . سوره انفال .آیه 39)

15 – اینان لعنت شدگانند. هرجا یافته شوند باید دستگیر گردند و به سختی کشته شوند. (قرآن . سوره احزاب .آیه 61)
16 – مؤمنان باید در راه خدا ، آنان را که حیات مادی دنیا را بر آخرت برگزیدند بکشند و هر کس در جهاد در راه خدا کشته شد و یا فاتح گردید زود باشد که او را در بهشت ابدی اجری عظیم دهیم ( قرآن . سوره نساء .آیه 74)
17 – اهل ایمان در راه خدا و کافران در راه شیطان میجنگند ، پس شمامؤمنان با دوستان شیطان قتال کنید که مکر و سیاست شیطان بسیار سست و ضعیف است .(قرآن . سوره نساء .آیه 76)

18 – و آن گروه از مشرکان را ( از یهودان ) که پشتیبان و کمک مشرکان بودند خدا از حصار و سنگرهاشان فرود آورد و در دلشان از شما مسلمین ترس افکند تا آن گروهی از آنها را به قتل رسانیده و گروهی را اسیر گردانیدند (قرآن . سوره احزاب .آیه 26)

19 – ای مؤمنان نه شما بلکه خدا کافران را کشت و ای رسول چون تیری افکندی نه تو بلکه خدا افکند.(قرآن . سوره انفال .آیه 17)
خشونت در قرآن

20 – ای کشته باد انسان چرا تا این حد کفر میورزد. ( قرآن . سوره عبس .آیه 17)

21 – همانا کیفر آنان که با خدا و رسول او به جنگ برخیزند و در زمین به فساد کوشند جز این نباشد که انها را به قتل رسانند یا به دار کشند و یا دست و پایشان به خلاف ببرند ، یا با نفی بلد و تبعید از سرزمین صالحان دور کنند ، این ذلت و خواری عذاب دنیوی انهاست و اما در آخرت باز در دوزخ به عذابی بزرگ معذب خواهند بود. ( قرآن . سوره مائده .آیه 33)

22 – اگر در راه خدا کشته شوید به سوی خدا گردآورده میشوید. ( قرآن . سوره آل عمران .آیه 158)

23 – ای کسانی که ایمان آورده اید، مشرکان نجسند و از سال بعد نباید به مسجد الحرام نزدیک شوند، و اگر از بینوایی میترسید، خدا اگر بخواهد به فضل خوش بی نیازتان خواهد کرد. زیرا خدا دانا و حکیم است. (قرآن . سوره التوبه .آیه 28)
24 – و یهود و نصاری گفتند مسیح پسر خداست این سخنان را که اینها بر زبان میرانند خود را به کیش کافران مشابه میکنند ، خدا آنان را بکشد.( قرآن . سوره توبه . آیه 30)

حذف آیاتی از قرآن که پیامبر اسلام آنها را شیطانی نامید!

ماجرای آیات شیطانی  ( داستان غرانیق )

زمانیکه پیامبر اسلام این دین را به مردم عرضه می‌کرد‌، اکثر مردم شهر مکه  بت‌پرست بودند. می‌دانیم که بت پرستان، به الله(خدای اصلی اعراب)اعتقاد داشتند:
«وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ(عنکبوت/61) و اگر از ايشان بپرسى چه كسى آسمانها و زمين را آفريده و خورشيد و ماه را رام كرده است‏حتما خواهند گفت الله پس چگونه [از حق] بازگردانيده مى‏شوند.
البته در چندین جای قرآن به این امر اشاره شده که مشرکان صدر اسلام به الله اعتقاد داشتند
اما چرا آنها بتها را پرستش می‌کردند؟ پاسخ به این پرسش را نیز خود قرآن  بیان می‌کند:
«أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ(زمر/3) آگاه باشيد آيين پاك از آن الله است و كسانى كه به جاى او دوستانى براى خود گرفته‏اند [به اين بهانه كه] ما آنها را جز براى اينكه ما را هر چه بيشتر به الله نزديك گردانند نمى‏پرستيم البته الله ميان آنان در باره آنچه كه بر سر آن اختلاف دارند داورى خواهد كرد در واقع ‏الله آن كسى را كه دروغ‏پرداز ناسپاس است هدايت نمى‏كند.
پس فرق مسلمانان با مشرکان در این بود که مسلمانان، بین خود و الله، واسطه‌ای قرار نمی‌دادند.
همین امر باعث واکنش تند مشرکان به مسلمانان شده بود، زیرا مسلمانان معتقد بودند که این بتها سنگ و چوبی بیش نیستند؛ بتها را به شکل افراد مرده‌ی نیکوکار، می‌تراشیدند.
آزار مشرکان مکه به حد غیر قایل تحملی رسیده بود. پیامبر اسلام همواره در این آرزو بود که بتواند فشار را از مسلمانان کم نماید؛ تا اینکه روزی هنگامیکه در اطراف خانه‌ی کعبه، که در آن هنگام پر از بت مخصوصا سه بت لات و عزی و منات بود، عبادت می‌کرد؛ همانجا به خواب رفت. هنگامیکه بیدار شد، همه (مسلمان و غیر مسلمان) را جمع کرد و به آنها گفت که الان جبرئیل این سوره را بر من نازل کرد و سپس شروع به خواندن سوره‌ی نجم نمود؛ تا اینکه به این آیه رسید:
« أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى(نجم/19)آیا لات و عزی را در نیافتید؟(مرا از احوال آنها آگاه سازید).
وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى (نجم/20)  و منات آن سومين (دختر) ديگر .
و بعد این طور ادامه داد که تلک الغرانیق العلی » و شفاعتهن لترتجی »
و پس از اتمام سوره  او به سجده افتاد و همه‌ی حاضرین نیز همراه او به سجده افتادند.

طبری نیز به این داستان, که به داستان غرانیق مشهور است، اشاره می‌کند.
در اینجا نقل قول مستقیمی را از او می آورم: 
چون پیغمبر دید که قوم او از او دوری می کنند و این کار برای او سخت بود آرزو کرد که چیزی از پیش خدای بیاید که میان وی و قومش نزدیکی بیاورد.وی قوم خود را دوست می داشت و میخواست خشونت را از میان ببرد و چون این اندیشه در خاطر وی گذشت و خداوند این آیات (1 تا 3 نجم) را نازل کرد:
«
و النجم اذا هوی»ما ضل صاحبکم و ما غوی» ما ینطق عن الهوی«. تا اینکه به آیه ی 19 رسید«افرایتم الات و العزی»و منات الثالثه الاخری» شیطان بر زبان او انداخت که) » تلک الغرانیق العلی و ان شفاعتهن لترتجی» آیا لات و عزی را در نیافتید و آن سومی که منات باشد آنان مرغان بلند پروازی هستند که باید از آنها طلب شفاعت جست.
چون قریشیان این را شنیدند، خوشدل شدند و از ستایش خدایان خویش خوشحالی کردند و بدو گوش دادند و مومنان نیز باور داشتند و او را به خطا متهم نمی دانستند و چون پیغمبر در قرائت آیات به محل سجده رسید سجده کرد و مسلمانان نیز با وی سجده کردند و مشرکان قریش و دیگران که در مسجد بودند سجده کردند به سبب آن یاد که پیغمبر از خدایانشان کرده بود به سجده افتادند و هر مومن و کافر آنجا بود سجده کرد مگر ولید ابن مغیره که پیر بود و نمی توانست سجده کند و مشت ریگی از زمین برگرفت و به پیشنانی نزدیک برد و سجده کرد، چون قریشیان از مسجد بیرون شدند خوشحال بودند و می گفتند: محمد از خدایان ما به نیکی یاد کرد و انها را بتان والا نامید که شفاعتشان مورد رضایت است، آنگاه جبرئیل بیامد و گفت: ای محمد چه کردی؟ برای مردم چیزی خواندی که من از پیش خدا نیاورده بودم و سخنی گفتی که خدای با تو نگفته بودپیغمبر سخت غمگین شد و از خدای بترسید و خدای عز و جل با وی رحیم بود و آیه ای (52 حج) نازل فرمود و کار را به پیغمبر سبک کرد، آیه چنین بود:
» 
وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (حج/52» یعنی هیج رسول و نبی نیست که آرزوئی داشته باشد(بعضی ها معنای تلاوت را میکنند) و شیطان در آرزوی (تلاوت) او القائی نداشته باشد پس الله آنچه را که شیطان القا کرده، نسخ می‌کند؛ سپس آیاتش را محکم می‌سازد.

بعضی از مسلمانان این داستان را کاملا ساختگی می‌دانند, در پاسخ باید گفت که:
اولا؛ در چندین منابع اسلامی این داستان ذکر شده که واقدی و ابن سعد نیز از آن جمله‌اند .
اگر این داستان ساختگی است؛ پس، چه لزومی برای نازل شدن آیه‌ی 52 سوره ی حج بود؟
از این آیه معلوم می‌شود که: شیطان در بیان پیامبر چیزی را القا کرده که الله القای او را نسخ می‌کند و آیاتش را محکم می‌سازد. همچنین کاملا آشکار است که پیامبر چیزی به عنوان آیه را بیان کرده که بعدا الله به گونه‌ای محکم می‌سازد تا دیگر شیطان نتواند در آن القائی داشته باشد!
نسخ یعنی اینکه آیه‌ای در قرآن وجود داشته است و همگان آنرا جزء قرآن می‌دانند، سپس الله آنرا اصلاح می‌سازد:
«
مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)بقره/106 ) هر حكمى را نسخ كنيم يا آن را به [دست] فراموشى بسپاريم بهتر از آن يا مانندش را مى‏آوريم مگر ندانستى كه الله بر هر كارى تواناست.
در این آیه به روشنی بیان می‌شود که الله، آیات قرآن را نسخ می‌کند و آنها را با آیات بهتر، جایگزین می‌گرداند.
پس از این ماجرا، پیامبر اسلام، آیه را بدین صورت اصلاح می‌کند:
» 
افریتم اللت و العزی «(نجم/18 و منات الثالثه الاخری  ( نجم/19 ) ا لکم الذکر و له الانثی » تلک قسمه ضیزی«… (آیا برای خودتان نر(در اینجا منظور پسر است) میخواهید : و برای الله ماده (دختر) «این تقسیم بسیار بدی است. 
او برای نفی این بتها چنین استدلال میکند که: چطور شما راضی می‌شوید، بگوئید؛ اینان(بهتا) دختران الله هستند؛ درحالی که خودتان از دختر بدتان می آید (این بتها نامی دخترانه بودند)؟

تناقض قرآن در مورد رسالت حضرت محمد 

-آیات متشابه در قرآن:

ما هیچ رسولی  میان هیچ قومی نفرستادیم مگر احکام الهی را بزبان همان قومبرایشان بیان کند.  (قران .سوره ابراهیم.آیه4)
ما چنین قران فصیح عربی را نه تو وحی کردیم تا مردم شهر مکه را وهر که در اطراف اوست از روز قیامت بتر سانی. (قران .سوره شوری.آیه7)           
برای هر امتی رسولی است پس هر گاه رسول آنها آمد بین آنها به عدالت حکم خواهد کردو به کسی ستمی نمی شود.  (قران .سوره یونس.آیه47)
تناقض قرآن در مورد رسالت  حضرت محمد

– متضاد آیات در قرآن:

به خلق بگو که من بدون استثنا بر همه شما جنس بشر رسول خدایم آن خدائی که آسمان و زمین ملک اوست.    (قرآن .سوره اعراف.آیه158)
تناقضات قران:از دیگر تناقضات قرآن مشخص نیست محمد پیامبری جهانی است و یا فقط برای راهنمائی امت عرب امده است.

تناقض قرآن در پذیرش دین اسلام

– آیات متشابه در قرآن:

کاردین باجبار نیست راه هدایت وضلالت بر همه کس روشن گردید.  (قران . سوره بقره.آیه256)
وتوای رسول ما با آنانکه ایمان نمی آورند بگو که شما هر چه بتوانید بزشتکاری و معصیت خدا بپردازید ما هم بکار طاعت خود مشغول خواهیم بود.(قران .سوره هود.آیه121)
پس اگر باز روی از خدا بگردانند ای رسول ما بر تو تبلیغ رسالت واتمام حجتی بیش نیست. (قران .سوره نحل.آیه82)
ما این کتاب رابه حق برای هدایت مردم بر تو نازل کردیم.پس هرکس که هدایت یافت به سود خود اوست وهر که گمراه شد به زیان خود به گمراهی افتاده است و تو وکیل آنها نیستی. (قران .سوره الزمر.آیه42)
تناقض قرآن در پذیرش دین اسلام

– متضاد آیات در قرآن:

با هر که از اهل کتاب ایمان بخدا و روز قیامت نیاورده و انچه را خدا و رسولش حرام کرده حرام نمی دانند به دین حق نمی گروند قتال و کارزار کنید تا آنگاه با ذلت و تواضع باسلام جزیه دهند. (قران .سوره توبه.آیه29)
بکشیدآنهائی را که به دین خدا روی نمی آورند تا فتنه وفسا د از روی زمین برطرف شود. (قران .سوره بقره.آیه193)
پس از آنکه ماههای حرام بسررسید آنگاه مشرکین را هر کجا یافتید بقتل برسانید وآنها را دستگیرو محاصره کنید واز هر سو در کمین آنها باشید چنانچه از شرک توبه کردند ونماز اسلام بپا داشتندوذکات دادند پس از آنها دست بدارید که خدا آمرزنده و مهربان است.  (قران .سوره توبه.آیه5)
آنانرا بقتل برسانید هر کجا مشرکین را یافتید واز شهرهایشان آواره شان کنید چنانکه آنان شما را از وطن آ واره کردند.کارهای فتنه انگیز آ نان بدتراز کشتار است.  (قران .سوره بقره.آیه191)

تناقضات قران:از دیگر تناقضات قرآن مشخص نیست مسلمانان در مقابل کسانی که بدین اسلام ایمان نیاوردند(مشرک،کافر،اهل ذمه،زندیق،مجوس،ملحد) باید چه عکس العملی نشان دهند.باید با آنان جنگ و قتال کنند یا انها را بحال خود رها کنند؟

قران و زنان حضرت محمد

یکی از بزرگترین نقطه ضعف های اخلاقی پیامبر اسلام، زنباره بوده و هوسران بودن وی است، این ضعف تا به حدی پر رنگ و زننده است که جایگاه محمد را از یک مصلح اجتماعی و الگوی اخلاقی در اندیشه هر انسان منصف و واقع بینی به یک فرد زنباره و هوسران تقلیل میدهد. اسلامگرایان بسیار کوشیده اند تا چهره محمد را با دروغ های تاریخی و ادعاهای بی پایه خود از این اتهام تمیزی دهند و ازدواج های او را و زن بارگی اش را با دلایل و استدلال های مضحک توجیه کنند. البته مشخص است که زنباره بودن یک شخص نمیتواند دلیل خوبی برای پیامبر نبودن یک شخص باشد. اما میتوان دانست هدف پیامبر، یا حداقل یکی از بزرگترین اهداف محمد از جنگهایش و آنچه برایش تلاش میکرد چه بوده است. همچنین مطالعه مختصری از زندگی محمد و رفتارش با زنان به روشنی ریشه های زن ستیزی اسلامگرایان امروزی را آشکار می‌کند. بسیار شنیده می‌شود که میگویند محمد با بیوه زنان و زنان بی سر پرست و فقیر ازدواج میکرد تا سرپرست آنها باشد و آنها را از سختی و مشقت خارج کند. اما براستی آیا ازدواج های محمد همه از این دست بوده اند، یا اینکه این اسلامگرایان بد نام باز هم طبق معمول دست به تاریخ سازی و دروغگویی در این باره می زنند؟ این نوشتار سعی در بررسی این موضوع با استناد به کتابهای معتبر تاریخی و دانش رایج اسلامی خواهد داشت. 


در زمان پیغمبر اسلام تا سن 55 سالگی محمد هیچ زن و کودکی بی سر پرست وجود نداشت و بعد از 61 سالگی هم وجود نداشت و بعد از مرگ او هم زن های او حق ازدواج نداشت ! ؟ ! این طور باید حمایت کرد ازبی سر پرستان !

قران کتابی که همه دوران ها و زمان هارا شامل می شود و بعنوان معجزه ابدی و ازلی از قران یاد می شود.در ایات بسیاری بعنوان کارگزار روابط عمومی حضرت محمد عمل می کند:
قران و زنان حضرت محمد
1 – حضرت محمد بیش از ۴ زن عقدی میتواند داشته باشد. (قران .آیه ۵۰ سوره احزاب)2 – حضرت محمد میتواند هر زن مومنه ای که خود را بدون مهریه و شهود به او ببخشد و حضرت محمد هم به ازدواج با او مایل باشد را بعنوان همسر بپذیرد. (قران .آیه ۵۰ سوره احزاب) 


3 – حضرت محمد ، نوبت همخوابگی با زنانش را بهر نحوی که صلاح بداند میتواند تنظیم و یا مقدم و موخر سازد. (قران .آیه ۵۱ سوره احزاب)4 – زنان حضرت محمد از نوبت همخوابگی  که حضرت محمد برای آنان قائل میشود، باید که محزون نباشند. . (قران .آیه ۵۱ سوره احزاب)5 – پس از وفات حضرت محمد، کسی نمی تواند با زنان حضرت محمد ازدواج نماید .(قران .آیه ۵۳ سوره احزاب)

6 – زنان حضرت محمد، باید در خانه هايشان بنشینید و مانند روزگار جاهليت آرایش و خودآرایی نکنند . (قران .آیه ۳۳ سوره احزاب)
   
7 –  هر كس از زنان حضرت محمد، مبادرت به كار زشت آشكارى كند عذابش دو چندان خواهد بود . (قران .آیه 30 .سوره احزاب)
 

8 – حضرت محمد، نسبت به سایر مومنان برتری خواهد داشت. (قران .آیه ۶ سوره احزاب)

9 – حضرت محمد، میتواند با دختران عموي و دختران عمه‏  و دختران دايى  و دختران خاله ‏اش که با حضرت محمد از وطن خود هجرت کردند، ازدواج کند. (قران .آیه ۵۰ سوره احزاب)
10 – هر كس از زنان حضرت محمد، الله و رسولش را فرمان برد و كار شايسته كند پاداشش را دو چندان می ‏دهيم. (قران .آیه 31 سوره احزاب)

11 – حضرت محمد از رعایت عدالت و شناختن حق تساوی برای زنان خود معاف است. (قران .آیه ۵۱ سوره احزاب)

12 – زنان حضرت محمد، از انچه به ایشان عطاء می شود ( نفقه ) باید همه خشنود باشند(قران .آیه ۵۱ سوره احزاب)

13 – هرگاه کسی از زنان حضرت محمد متاعی می طلبد باید که از پشت پرده با آنان صحبت کنند. (قران .آیه ۵۳ سوره احزاب)

به لیست زنان و فرزندان حضرت محمد (ص) توجه فرمائید:

قران و زنان حضرت محمد

1- حضرت خدیجه (کلیک) دختر خویلد بانوی متشخص و متمکنی که سومین شوهر او حضرت محمد بود.

قرآن و زنان حضرت محمد

فرزندان:
4 دختر به نامهای : زینب و رقیه و ام کلسوم و فاطمه
2 پسر به نامهای : قاسم و طاهر که زنده نماندند.

2- سوده (کلیک) از زنان حضرت محمد ، دختر زمعه و بیوه سکران بن عمرو که از مسلمانان حبشه بود.
قرآن و زنان حضرت محمد

3- عایشه (کلیک) از زنان حضرت محمد ، دختر ابوبکر صدیق که در 6 سالگی نامزد شد و در 9 سالگی به زوجیت پیامبر درآمد.

قرآن و زنان حضرت محمد

4- ماریه قبطیه (کلیک) از زنان حضرت محمد ، که از مصر برای حضرت محمد هدیه فرستاده بودند.

قرآن و زنان حضرت محمد

5- حفصه (کلیک) از زنان حضرت محمد ، دختر عمر بن الخطاب که پس از بیوه گی به حرمسرای محمد منتقل شد.

قرآن و زنان حضرت محمد
6– زینب (کلیک) از زنان حضرت محمد ، دختر جحش که قبلا زن زید بن الحارث پسر خوانده محمد بود.
قرآن و زنان حضرت محمد
7- جویریه (کلیک)  از زنان حضرت محمد ، دختر حارث بن ابو ضرار رئیس قبیله بنی مصطلق و زن مسافع بن صفوان که جزو غنایم و اسرای قبیله بنی مصطلق نصیب محمد شد.
قرآن و زنان حضرت محمد

8- ام حبیبه از زنان حضرت محمد ، دختر ابو سفیان وخواهر معاویه و بیوه عبداله بن جحش که در حبشه مرده بود.

قرآن و زنان حضرت محمد

9- صفیه (کلیک) از زنان حضرت محمد ، دختر حی بن اخطب (یهودی) و زن کنانه بن ربیع که از روسای خیبر بود.

قرآن و زنان حضرت محمد
10- میمونه (کلیک) از زنان حضرت محمد ، دختر حارث الهلا لیه خواهر زن ابو سفیان و عباس بن عبد المطلب و خاله خالد بن ولید.
قرآن و زنان حضرت محمد
11- فاطمه از زنان حضرت محمد ، دختر سریح .
قرآن و زنان حضرت محمد

12- هند از زنان حضرت محمد ، دختر یزید .

قرآن و زنان حضرت محمد

13- اسماء از زنان حضرت محمد ، دختر سیاء .

قرآن و زنان حضرت محمد

14- زینب از زنان حضرت محمد ، دختر یزید .

قران و زنان حضرت محمد
15- هبله از زنان حضرت محمد ، دختر قیس و خواهر اشعث .
قرآن و زنان حضرت محمد

16- اسماء از زنان حضرت محمد ، دختر نعمان .

قران و زنان حضرت محمد
17- فاطمه از زنان حضرت محمد ، دختر ضحاک .
قرآن و زنان حضرت محمد

18- ام سلمه از زنان حضرت محمد ، دختر بنی امیه که بیوه یک مرد مسلمان بود که در جنگ احد کشته شد.

قرآن و زنان حضرت محمد

19- ریحانه از زنان حضرت محمد ، که از اسرای بنی قریظه و سهم پیامبر از غنایم بود.

قرآن و زنان حضرت محمد
20- ام شریک از زنان حضرت محمد ، دوسیه او یکی از 4 زنی است که خود را به پیامبر بخشیده بود.(هبه کرده بود)
21-  زینب دختر خزیمه
22- زینب دختر عمیس
23-  خوله دختر حکیم سلمی(خود را به پیامبر بخشید)
24- عمره دختر یزید
25- سناء بنت سفیان

عایشه دختر ابوبکر در سن 6 سالگی به عقد حضرت محمد که 53 سال سن  داشت در آمد .

ابوبکر ( پولدار و سرمایه دار )  بود.

آیا حضرت محمد می تواند فرستاده خدا باشد؟

یا خدا عادل نیست ! ؟ یا محمد پیامبر دروغین است ! ؟

خودتان قضاوت کنید .

علت تغییر قبله مسلمانان از بیت المقدس به مکه

– دلیل تغییر قبله مسلمانان از بیت المقدس  به  مکه   در صدر اسلام چه بوده است؟

پس از انکه در صدر اسلام ( سال هشتم هجری ) اشراف مکه  بدون جنگ با ارتش حضرت محمد تسلیم شدند و بیشتر آنان (از جمله ابوسفیان که از دشمنان محمد بود) با محمد بیعت کردند.حضرت  محمد  نیز برای جلب رضایت و حمایت اشراف قریش   و بنی امیه   و تامین منافع بازرگانان مکه   قبله مسلمین را از بیت المقدس مسجد الاقصی  به مکه مسجدالحرام  تغییر جهت داد و با واجب کردن حج برای عموم مسلمانان خطر کسادی بازار و ورشکستگی اقتصادی بازرگانان مکه  را از بین برد.

زندگی تاریخی حضرت علی

حضرت علی  چهارمین خلیفه راشدین و حضرت علی اولین امام شیعیان و حضرت علی  داماد و پسر عموی حضرت محمد و نیز حضرت علی  از اولین کسانی است که به اسلام روی آورد.
زندگی تاریخی حضرت علی

به لیست زنان حضرت علی توجه فرمایید: 

1- فاطمه زهرا
2- خوله بنت ایاس حنیفه
3- لیلی بنت مسعود نهشلیه
4- اسماء بنت عمیس
5- فاطمه بنت حزام مکناه به ام البنین
6- ام سعید بنت عروه بن مسعود ثقفی
7- امامه بنت ابو العاص بن ربیع
از حضرت علی 34 فرزند بجا ماند.

فرزندان دخترامام علی : 16 نفر
فرزندان پسرامام علی : 18 نفر

– حضرت علی از توانگران و ثروتمندان 

 حضرت علی  بعد از اسلام از توانگران و ثروتمندان معروف گردید. بطوریکه در شهر ینبع  املاک و اراضی پر ارزش داشت و صاحب نخلستانی بود که سالانه چهل هزار دینار (معادل 160 کیلو طلا) در آمد داشت. (تجارب السلف. صفحه 13)
ابن حزم در باره ثروت های حضرت علی (پارسا ترین شخصیت اسلامی) می نویسد:

کسی که اندک اطلاعی از اخبار و احادیث داشته باشد انکار نمی کند که حضرت علی  از ثروتمند ترین افراد طایفه و قوم خویش درصدر اسلام بود و اراضی و املاک بسیار داشت. (الفصل فی الملل و الا هواء و النحل . جلد 4 . صفحه 141)

نقش تاریخی حضرت علی در کشتارهای دسته جمعی:

1- حضرت علی درکشتار قبیله  بنی قریظه  :
زندگی تاریخی حضرت علی

حضرت علی پس از پیروزی بر قبیله  بنی قریظه   تعداد 900 نفر از مردان قبیله را در مقابل گودالهایی که از پیش کنده بودند سر بریدند. (تاریخ طبری. جلد 3 . صفحه 1088) پیامبر بگفت تا در زمین گودالها بکندند و حضرت علی  و» زبیر» در حضور پیامبر گردن انها را زدند. (تاریخ طبری .جلد 3. صفحه 1093) 

2- حضرت علی در کشتار خاندان » ازد » :

 حضرت علی  و یارانش در یک روز تعداد 2500 نفر از خاندان » ازد» را سر بریدند.بنحوی که کسی زنده نماند تا دیگری را دلداری دهد. (مروج الذهب . جلد اول . صفحه 729)

3- حضرت علی در کشتار خوارج   :
زندگی تاریخی حضرت علی
در نهم صفر سال 38 هجری در محلی واقع در دشت نهروان جنگ خونینی بینلشگریان حضرت علی و خوارج روی داد که در این جنگ در حدود 1800 نفر از خوارج بدست حضرت علی و یارانش  بقتل رسیدند.
4- حضرت علی در کشتار ایرانیان :
– شهر ری :
در زمان حضرت علی  مردم » ری » در ایران سر به طغیان بر علیه اعراب مسلمان گذاشته و از پرداخت خراج به والیان اعراب خودداری کردند بطوریکه در خراج آن دیار کسری پدید آمد.حضرت علی » ابو موسی » را با لشکری فراوان به سرکوب شورش مردم » ری » در ایران فرستاد. (فتوح البلدان.صفحه 150)
– فارس و کرمان :
مردم فارس و کرمان  نیز در ایران بر علیه اعراب مسلمان قیام کردند و عمال حضرت علی را از شهر بیرون کردند.حضرت علی برای خاموش کردن شورش مردم فارس و کرمان در ایران » زیاد بن ابیه» را  به سوی فارس و کرمان فرستاد.      ( جهت آشنایی با جنایات این سردار معروف » زیاد بن ابیه» به  کتاب مروج الذهب. جلد2. صفحه 29 مراجعه فرمایید)
– شهر استخر :
در زمان حضرت علی نیز مردم استخر   درایران باردیگر به علیه اعراب مسلمان سر به شورش گذاشتند و این بار» عبدالله ابن عباس» به فرمان حضرت علی شورش توده های مردم استخر در ایران را به خون فرو نشاند.(فارسنامه.صفحه 136)

5- حضرت علی در نبرد » لیله الحریر» :

حضرت علی در نبردی بنام » لیله الحریر» در حدود 500 تا 900 نفر را از دم تیغ گذراند. (منتهی الا مال . جلد 1. صفحه 153)
تعداد کسانی که در ان شب و روز حضرت علی به دست خود کشته بود 523 کس بود. (مروج الذهب . جلد 1 . صفحه 746) 

6- حضرت علی در کشتار» عبدالله خرمی و یارانش» :

زندگی تاریخی حضرت علی
عبدالله خرمی و 70 تن از یارانش از بیم جان به قلعه ای پناه برد.به دستور حضرت علی  قلعه به آتش کشیده شد که در جریان آن تمامی این افراد در آتش سوختند بطوری که بوی گوشت بریان شده آنها آنچنان در هوا پخش شده بود که مردم را آزار می داد. (علی مرز نامتناهی . صفحه 199)

7- حضرت علی در کشتار کسانی که بعد از فوت حضرت محمد   از دین اسلام برگشتند:

 آنانکه دست رنگ کرده بودند و شادی و شعف در اثر در گذشت حضرت محمد نشان داده بودند حضرت علی  و خالد بن ولید  همه را بکشتند و اجسادشان را در آتش سوزاندند. (تاریخ طبری .جلد 4 . صفحات 1380.1464) (تاریخ طبری .جلد 6.صفحات 2420.2265)

نقش تاریخی حضرت علی در ترور مخالفان :

1- حضرت علی در ترور شاعری بنام » حویرث بن نقیذ» :

زندگی تاریخی حضرت علی

وی شتر دختران حضرت محمد » فاطمه » و » ام کلثوم » را رم داده بود به فرمانحضرت محمد   و توسط حضرت علی در جریان یک توطئه به قتل رسید. (سیره ابن هشام  .جلد 2. صفحه 273)

2- حضرت علی در سر بریدن » مغیره» :

زندگی تاریخی حضرت علی

پیر مردی بنام «مغیره» که پس از فتح مکه از ترس حضرت محمد   گریخته بود بوسیله حضرت علی دستگیر و سر بریده شد. (زنان پیغمبر . صفحه 316) 

4- حضرت علی در سر بریدن «نضر» و «عقبه» :

پس از شکست » ائیل » حضرت محمد به  حضرت علی   دستور داد که » نضر» پسر» حارث » را سر ببرد.همینطور در منطقه ای دیگر بنام » الظیه » از میان اسرا «عقبه» پسر» ابی معیظ » بدستور حضرت محمد و بدست  حضرت علی (کلیک) سربریده شد. (منتهی الامال . جلد 1.صفحه 57)(سیرت رسول الله .صفحه 296)

5- حضرت علی درسر بریدن «عتبه» :

 مردی بنام «عتبه» که بخاطر عدم پخش مساوی غنایم بین لشکریان اسلام بهصورت حضرت محمد   تف کرده بود بوسیله حضرت علی  سر بریده شد. (تاریخ طبری . جلد 5 .صفحه 1103)

به نظر شما حضرت علی می تواند عادل و معصموم و بی گناه باشد ؟

تناقض قرآن در مورد دستمزد پیامبر   

– ایات متشابه در قران:

و تو در مقابل پيامبريت از آنها مزدي نمي طلبي و اين كتاب جز اندرزي ، براي مردم جهان نيست. (قرآن . سوره یوسف . ایه 104)
من از شما در برابر هدايت خود مزدي نمي طلبم مزد من تنها بر عهده پروردگار جهانيان است. (قران .سوره شعراء .ایه 109)
بگو : هر مزدي كه از شما طلبيده ام ، از آن خودتان باد مزد من تنها برعهده خداست اوست كه بر هر كاري ناظر است. (قرآن . سوره صبا . آیه 47)
بگو : بر اين رسالت مزدي ازشما ، جز دوست داشتن خويشاوندان ، نمي خواهم.(قرآن . سوره شوری . ایه 23)
 
تناقض قرآن در مورد دستمزد پیامبر

 – متضاد آیات قران :

تو را از غنايم جنگي (انفال) مي پرسند ، بگو : غنايم جنگي (انفال) متعلق به خدا و پيامبر خدا است پس اگر از مؤمنان هستيد ، از خداي بترسيد و با يكديگر به آشتي زيست كنيد و از خدا و پيامبرش فرمان بريد. (قران . سورانفال . ایه 1)

و ای مومنان بدانید که هر چه به شما غنیمت و فایده رسد خمس آن خاص خدا و رسول و خویشان او و یتیمان و فقیران و در راه ماندگان است. (قرآن . سوره انفال . ایه 41)

تناقضات قرآن: از دیگر تناقضات قران حضرت محمد بارها فرموده که برای رسالتش مزدی را طلب نمی کند اما در ایاتی دیگر انرا نقض نموده و برای خود سهمی خاص در نظر گرفته.

برده داری در اسلام و قران

برده و برده داری چيست؟

برده و برده داری ، انسان مملوک و سنت مالکیت انسانی بر انسانی دیگر است. لفظ رایج برای « برده » در زبان عربی ، «عبد» است و به تعبیر دقیقتر، برای «برده مرد» بوده است ، و به « برده زن » ، « امه »  می گفته اند.

آیا برده داری (خرید و فروش انسان) در اسلام و قران مشروع است ؟

برده داری در اسلام و قران

بله ، برده داری در اسلام و قران مشروع است .

برای اثبات این امركه برده داری در اسلام و قران مشروع است می توان به دلایل ذیل استناد نمود :

1- برای شما از خودتان مثلی می آورد : ايا هيچ يک از غلام (برده مرد) و کنيزان (برده زن) ملکي شما در انچه ما روزي شما گردانديم با شما شريک هستند تا شما و انها در انچيز بي هيچ مزيت مساوي باشيد و همچنان که شما آزادان از يکديگر می ترسيد از آنها هم بيمناک باشيد؟   (قران . سوره روم . آیه 28)

2 – و آنان كه نگهدارنده نيروى شهوت خويش‏اند  مگر در مورد همسرانشان يا كنيزانى (برده زن) كه مالك آنها شده‏اند كه در اين صورت بر آنان ملامتى نيست. ( قرآن . سوره المومنون آیه 5 و6 )

3- خدا رزق و روزی بعضی از شما را بر بعضی دیگر فزونی داده است و آنکه رزق و روزی او بیشتر شده است، زیادی به زیردستان (برده) و غلامان (برده)  ندهد تا با او مساوی شوند. (قران . سوره نحل . آیه71)

4- بنده و برده ای که قادر به هیچ کاری نیست با مرد آزاد که خدا به او رزق نیکو عطا کرده هرگز برابر نیستند. (قران .سوره نحل . آیه 75)

5- و کسانی که اندام  خويش را از شهوت راني  نگه می دارند؛ مگر بر زنان حلال و کنيزان (برده زن) ملکي خويش ، که از اعمال شهوت هيچ  ملامتی بر آنها نيست. (فران . سوره معارج .ايه 29و30)

6- دو کس هستند که نمازشان از سرشان بالاتر نمی رود ، اول : برده ای که از نزد ارباب خود فرار کرده باشد مگر آنکه پیش آقایش باز گردد… (حضرت محمد) ( نهج الفصاحه . صفحه 11 )

7- سه کس هستند که از آنها سخن مگو : مردی که از جماعت دوری گرفته و از پیشوای خود نافرمانی کرده و کنیز یا برده ای که از ارباب خود گریخته و در حال فرار ، مرده باشد و … (حضرت محمد) ( نهج الفصاحه . صفحه 229 )

برده داری در اسلام و قران

– چرا الله  درقران حتی یک آیه در نفی برده داری ( خرید و فروش انسان ) بر حضرت محمد نفرستاد ؟ در حالیکه در قران برای تعیین نوبت هم خوابگی» حضرت محمد» با  » زنانش» آیه می فرستاد .!

– چرا نوشیدن مشروبات الکلی (شرب خمر ) در اسلام و قران  حرام  است ولی برده داری در اسلام و قران حرام شناخته نشده ؟ ضرر کدامیک برای جامعه بیشتر است ؟! برده داری یا شرب خمر؟!

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: